creatief coach | beeldend therapeut | kunst beleven | Meike Janssens

Algemene voorwaarden van Creanaut

1. Dienstverlening door Creanaut

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Creanaut.

Deze algemene voorwaarden gelden voor de workshops, trajecten, kampen en  op alle activiteiten georganiseerd door Creanaut.

 2. Facturen en betaaltermijnen

Bij workshops/kampen/trajecten  dient het volledige bedrag van de factuur/activiteit betaald te worden, minimum 7 dagen voor aanvang van de activiteit. Of zo snel mogelijk na inschrijving (indien minder dan 7 dagen voor aanvang. Indien niet kan de toegang geweigerd worden.

3. Aanvaarding algemene voorwaarden en privacyverklaring

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

4. Wanneer ben je ingeschreven

Bericht via e-mail, instagram of facebook geldt als reservering. Je reservering wordt pas een volwaardige inschrijving na betaling.

De volgorde van inschrijving volgt de datum van overschrijving. Je plek wordt dus pas definitief toegewezen van zodra je het geld overgeschreven hebt. 

5. Annulatie door de klant zonder vervanger

Bij annulatie van een workshop, traject of andere activiteit waar men vooraf voor moet inschrijven, is de klant tot 14 dagen op voorhand 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen voor aanvang, dan is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

Indien de klant Creanaut niet op de hoogte brengt van een annulering, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

Een annulering is pas geldig na ontvangstmelding van Creanaut

  5.1. Je zorgt zelf voor een vervanger

Indien je zelf voor een vervanger zorgt wordt er een administratiekost van 10 euro/dag per deelnemer aangerekend. Bovenstaande richtlijnen vervallen pas van zodra het volledige inschrijvingsbedrag werd betaald door de vervanger. De annuleringsvoorwaarden van de initiële inschrijving (datum van originele inschrijving) blijven van toepassing voor de vervanger. 

   5.2. Annulatie door klant bij overmacht

Onder overmacht verstaat Creanaut ziekte  van de deelnemer (met doktersattest) en sterfgevallen tot in de tweede graad. Creanaut dient hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden, ten laatste op de dag van de aanvang van de activiteit. Slechts na het schriftelijk en tijdig melden hiervan, kan Creanaut een waardebon toekennen. Een annulatiekost 10 euro/dag per deelnemer wordt aangerekend. Het resterende bedrag kan als waardebon gebruikt worden tot 10 maanden na de gemiste activiteit.

6. Annulatie door Creanaut

Bij annulatie door Creanaut wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. 

De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

7. Stopzetting

Indien de klant tijdens workshops, trajecten, cursussen of andere één- of meerdaagse activiteiten beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt voor alles georganiseerd door Creanaut. 

 8. Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de workshops, trajecten, cursussen, coaching of andere activiteiten of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de activiteit.

De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

De schadevergoeding waartoe Creanaut mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de activiteit betaald heeft.

9.Aansprakelijkheid

 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), dient de klant uitdrukkelijke toestemming voor te leggen om coaching of een andere activiteit te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

Geen dienst van Creanaut is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp of begeleiding.

Alles aangeboden door Creanaut is bedoeld om kinderen te ondersteunen in hun persoonlijk groei en de uitdaging voor kinderen uit te breiden. 

De aansprakelijkheid van Creanaut is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

 

10.Weigeringsrecht

Creanaut heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

11.Locatie

De praktijk van Creanaut bevindt zich in Driesstraat 24, 9050 Ledeberg

De workshops die op verplaatsing doorgaan, worden aan dezelfde voorwaarden aangeboden voor de klant.

12. Geschillen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Creanaut

Deze algemene voorwaarden gaan in werking vanaf 28 juni 2020